STATUTUL

SOCIETATII INGINERILOR ENERGETICIENI DIN ROMANIAI.- SCOPUL SI OBIECTIVELE SOCIETATII

Art.1.- Societatea lnginerilor Energeticieni din Romania - SIER - este o organizatie profesionala, autonoma, neguvernamentala, apolitica, nu are scop lucrativ si are personalitate juridica.
Societatea lnginerilor Energeticieni din Romania este constituita pe durata nelimitata si are sediul in Bucuresti.
Este organizata si functioneaza pe baza prezentului statut si a regulamentului ce dezvolta prevederile acestuia.

Art.2.- Scopul Societatii este de a contribui activ la cresterea rolului si eficientei activitatii inginerilor energeticieni in vederea dezvoltarii energeticii romanesti in scopul asigurarii dezvoltarii economiei nationale.
Societatea va apara interesele profesionale si sociale ale membrilor sai, va contribui la intarirea autoritatii profesionale si prestigiului social ale acestora in vederea recunoasterii rolului lor important in intreaga activitate economico-sociala.

Art.3. SIER are ca obiective:

 1. sa sprijine dezvoltarea cercetarii stiintifice si tehnice;
 2. sa actioneze pe cale legislativa pentru a se asigura protectia titlului si exercitarea efectiva a profesiunii de inginer energetician;
 3. sa actioneze pentru respectarea demnitatii, prestigiului si eticii profesiunii de inginer, elemente vital necesare dezvoltarii si progresului stiintei si tehnicii, pentru recunoasterea competentelor si valorilor reale;
 4. sa organizeze dezbateri profesionale asupra celor mai insemnate probleme ale energeticii romanesti;
 5. sa elaboreze, prin membrii sai, studii si propuneri concrete privind activitatea productiva, de cercetare, de proiectare si in domeniul invatamantulul energetic, expertize, precum si orice alte lucrari destinate stabilirii orientarilor, perfectionarii conducerii si organizarii activitatii energetice, dezvoltarii tehnologice si imbunatatirii legislatiei in domeniul energetic;
 6. sa elaboreze propuneri de standarde si de normative compatibile cu cele internationale de larga circulatie;
 7. sa asigure schimbul larg de cunostinte si experienta intre membrii sai si sa stimuleze initiativa acestora;
 8. sa colaboreze cu asociatiile sau societatile similare din strainatate, cu organizatii nationale neguvernamentale si internationale cu profil energetic;
 9. sa se afilieze sau sa devina membru al altor organizatii internationale din domeniul energetic;
 10. sa se preocupe de stimularea activitatilor culturale, recreativ sportive si turistice ale membrilor sai si familiilor lor.
Art.4. În vederea realizarii scopurilor si obiectivelor sale, Societatea:
 1. creeaza grupe si comisii de specialitate in vederea studierii si dezbaterii problemelor energetice, organizeaza conferinte si simpozioane;
 2. sprijina si stimuleaza activitatile creatoare ale inginerilor inventatori si doctoranzi pentru punerea in aplicare si protejarea, conform legii, a ideilor lor;
 3. prezinta si sustine in fata forurilor legislative si guvernamentale punctele de vedere ale Societatii;
 4. organizeaza colaborari in si intre intreprinderi si institute, intalniri, simpozioane si conferinte cu tematici cu specific energetic sau de interes general;
 5. colaboreaza cu Academia Romana, universitati, politehnici, institute tehnice, organe guvernamentale, organizatii siintifice si profesionale, organisme sindicale si obstesti;
 6. coopereaza activ si sistematic cu alte organizatii nationale si internationale ingineresti cu specific energetic, organizeaza si participa la conferinte, congrese, colocvii sau mese rotunde internationale;
 7. editeaza publicatii periodice sau neperiodice (buletine de informare, ziare, reviste, brosuri, pliante, carti);
 8. organizeaza activitatea de consulting si expertiza tehnica prin membrii Societatii;
 9. acorda premii si alte stimulente pentru realizari ingineresti deosebite si pentru stimularea creativitatii tehnice;
 10. organizeaza activitati culturale, recreative, sportive si turistice pentru membrii sai si familiile acestora.


II.- MEMBRII SOCIETATII INGINERILOR ENERGETICIENI DREPTURI SI OBLIGATII

Art 5. Membri ai Societatii Inginerilor Energeticieni din Romania pot fi:
 1. membri individuali - persoanele fizice care poseda o diploma valabil recunoscuta de absolvire a unor unitati de invatamant in domeniul energetic sau domenii conexe si care au preocupari legate de activitatile ce se desfasoara in domeniul energetic si care recunosc statutul si sustin activitatea si interesele Societatii, precum si studentii unitatilor de invatamant in domeniul energetic;
 2. membri colectivi - persoanele juridice si subunitati ale acestora cu activitati specifice sau interese in domeniul energetic sau in domenii conexe, care recunosc statutul si sustin activitatea si interesele Societatii. Membrii colectivi sunt reprezentati de conducatorul unitatii sau de o persoana imputernicita de acesta;
 3. membri onorifici - personalitati recunoscute pe plan intern si/sau international.

Art.6.- Înscrierea membrilor individuali se face prin completarea unei fise de inscriere ca membru individual al SIER, inscrierea devenind efectiva dupa aprobarea acesteia de Biroul Filialei SIER.
Înscrierea membrilor colectivi se face prin completarea unei fise de inscriere ca membru colectiv al SIER, inscrierea devenind efectiva dupa aprobarea acesteia de Consiliul Director al SIER.

Art.7.- Membrii SIER au urmatoarele drepturi:
 1. sa participe la activitatile Societatii;
 2. sa aleaga organele Societatii direct sau prin reprezentare si sa faca parte din ele;
 3. sa colaboreze la publicatiile Societatii;
 4. sa fie informat si sa-si spuna parerea asupra activitatii desfasurate de Societate;
 5. sa primeasca, la cererea sa, recormandare pentru activitatea sa profesionala;
 6. sa foloseasca baza materiala a Societatii in scopurile pentru care a fost creata.
Art.8.- Membrii Societatii au urmatoarele obligatii:
 1. sa respecte statutul;
 2. sa respecte normele de etica profesionala;
 3. a nu desfasoare activitati politice in cadrul Societatii;
 4. sa contribuie la realizarea actiunilor propuse de Societate;
 5. sa achite o taxa de inscriere si sa plateasca la timp cotizatia catre Societate.
Art.9.- Membrii Societatii pierd calitatea de membru daca:
 1. incalca grav prevederile statutului;
 2. sunt condamnati pentru fapte antisociale sau pentru activitate potrivnica intereselor tarii;
 3. se abat de la normele de etica profesionala;
 4. nu au platit cotizatia timp de 2 ani consecutiv;
 5. desfasoara activitati politice in cadrul Societatii;
 6. desfasoara activitati contrare intereselor sau afecteaza renumele Societatii.

Hotararea de retragere a calitatii de membru individual al SIER se ia de catre Biroul Filialei SIER, iar contestatiile se adreseaza Consiliului Director al SIER.
Hotararea de retragere a calitatii de membru colectiv al SIER se ia de catre Consiliul Director al SIER, iar contestatiile se adreseaza Consiliului Director al SIER. În urma analizarii contestatiei, Consiliului Director al SIER va decide mentinerea sau anularea Hotararii de retragere a calitatii de membru colectiv al SIER.III.- ORGANIZAREA SOCIETATII

Art.10.- Organele SIER sunt:
 1. Adunarea Generala;
 2. Consiliul Director al SIER;
 3. Colegiul de etica profesionala;
 4. Comisia de cenzori.

Art.11.- Adunarea Generala a SIER este organul suprem de conducere a Societatii, fiind constituita din membrii SIER sau din reprezentantii / delegatii desemnati de acestia.
Fiecare membru individual beneficiaza de 1 vot, iar fiecare membru colectiv beneficiaza de 3 voturi.
Sedintele Adunarii Generale a SIER pot fi ordinare sau extraordinare.
Sedintele ordinare ale Adunarii Generale se convoaca o data pe an de catre Consiliul Director al SIER, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de sedinta.
Sedintele extraordinare ale Adunarii Generale se convoaca, justificat de necesitatile Societatii, de catre Consiliul Director al SIER la solicitarea majoritatii simple a membrilor Comitetului Director sau la solicitarea unui grup de initiativa, format din membrii SIER, care reprezinta cel putin jumatate din numarul total de voturi.
Adunarea Generala este statutara daca se intruneste majoritatea simpla a numarului de voturi.
Daca nu se intruneste majoritatea simpla a numarului de voturi, Adunarea Generala se convoaca din nou in maximum 21 de zile. În acest caz Adunarea Generala este statutar constituita indiferent de numarului de voturi care se intruneste.
Hotararile Adunarii Generale se adopta cu majoritatea simpla a voturilor prezente.

Adunarea Generala a SIER are urmatoarele atributii si competente:
 1. aproba si modifica statutul SIER;
 2. aproba orientarile, strategiile si programele de activitate si rapoartele de activitate ale SIER;
 3. aproba darile de seama ale Consiliului Director si recomandarile Comisiei de cenzori;
 4. aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SIER si bilantul contabil anual al acesteia;
 5. alege si revoca membrii Consiliului Director al SIER, Colegiului de etica profesionala, Comisiei de cenzori, presedintele si secretarul general /director executiv;
 6. aproba infiintarea/desfiintarea de filiale si societati comerciale;
 7. hotaraste dizolvarea si lichidarea Societatii, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.

Hotararile Adunarii Generale pot fi atacate in instanta in conditiile legii.

Art.12.- Consiliul Director al SIER se alege pe o perioada de 4 ani si se compune din 7 membri si anume:

Pot fi membrii ai Consiliului Director al SIER membrii SIER cu vechime si activitate confirmata in SIER de minimum 4 ani.
În prima sedinta a Consiliului Director, convocata dupa alegerea acestuia de catre Adunarea Generala se nominalizeaza functiile de vicepresedinti (maximum 3) si atributiile acestora.
Consiliul Director se reuneste, de regula, trimestrial sau ori de cate ori este necesar.
Consiliul Director poate lucra cu cel putin 4 membri si ia hotarari valabile cu o majoritate simpla din numarul membrilor sai prezenti.

Consiliul Director al SIER are urmatoarele atributii si competente:
 1. aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale;
 2. elaboreaza si supune spre aprobarea Adunarii Generale proiectele planului de activitate, raportul de activitate pe perioada anterioara, executatea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil anual, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale Societatii;
 3. urmareste realizarea planului de activitate;
 4. incheie acte juridice in numele si pe seama Societatii;
 5. coordoneaza activitatea si asigura sprijinul filialelor;
 6. organizeaza si indruma activitatea publicatiilor SIER;
 7. aproba organizarea de comisii de specialitate si de grupe de lucru;
 8. aproba organigrama si politica de personal a Societatii;
 9. discuta si rezolva orice problema privind administrarea bunurilor si fondurilor Societatii, aproba cheltuielile in limitele bugetului, stabileste retributiile personalului si secretarului general / director executiv;
 10. aproba regulamentul propriu de functionare;
 11. convoaca Adunarea Generala a SIER;
 12. aproba afilierea la organizatii internationale;
 13. asigura relatiile si colaborarea cu celelalte institutii similare din tara si strainatate;
 14. schimbarea sediului SIER.

Consiliul Director al SIER poate imputernici persoane cu functii executive pentru exercitarea unora din atributiile prevazute la lit. a), b), c), d), e), f), i) si m).
În caz de urgenta, Consiliul Director poate lua hotarari in probleme care tin de competenta Adunarii Generale, hotarari care se supun confirmarii in prima sedinta a Adunarii Generale.

Art.13.- Presedintele SIER conduce Consiliul Director al SIER, prezideaza sedintele acestuia si ale Adunarii Generale, reprezinta Societatea in raporturile cu organele guvernamentale si cu celelalte institutii din tara si din strainatate.
Vicepresedintii ajuta pe presedinte in indeplinirea sarcinilor, potrivit competentelor ce le-au fost atribuite acestora de Consiliul Director al SIER.
Pentru indeplinirea activitatilor operative necesare pentru functionarea in bune conditiuni a SIER se organizeaza Secretariatul General / Directia Executiva a SIER, care se compune din Secretarul General / Director Executiv al SIER si un numar de persoane. Secretariatul General / Directia Executiva se subordoneaza Presedintelui SIER.
Schema de organizare si atributiile Secretariatului General / Directia Executiva se aproba de catre Presedintele SIER, la propunerea Secretarului General / Director Executiv al SIER. Membrii Secretariatului General / Directia Executiva sunt retribuiti de catre Societate.
Secretarul General / Director Executiv al SIER conduce intreaga administratie a SIER, indruma si controleaza personalul Secretariatului General / Directia Executiva, pregateste lucrarile pentru Consiliul Director, intocmeste procesele verbale ale sedintelor.

Art.14.- Colegiul de etica profesionala se compune din cinci membri alesi de Adunarea Generala, este condus de un presedinte ales din randul membrilor Colegiului.
Activitatea Colegiului se va desfasura pe baza unui regulament aprobat de catre Consiliul Director al SIER si care va avea la baza prevederile statutului si codul de etica profesionala.

Art.15.- Comisia de cenzori se compune din trei membri si alege din cadrul ei un presedinte care coordoneaza activitatea. Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:
 1. verifica modul in care este administrat patriminiul Societatii;
 2. intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale a SIER.

Art.16.- SIER isi poate constitui in teritoriu Filiale SIER, cu un numar de minimum 5 membrii, persoane fizice.
Filialele SIER se constituie prin hotararea autentificata a Adunarii Generale a SIER.
Filialele SIER sunt entitati cu personalitate juridica proprie in conditiile stabilite de SIER prin actul de constituire al filialei, cu respectarea statultului SIER si in conditiile legii.

Organele de conducere ale filialelor SIER sunt:
 1. Adunarea membrilor filialei SIER;
 2. Biroul filialei SIER;
 3. Comisia de cenzori.

Adunarea membrilor filialei SIER are atributii si competente similare cu atributiile si competentele Adunarii Generale a SIER, enumerate la art.11 din Statutul SIER.
Biroul filialelor SIER este ales o data la 4 ani de Adunarea membrilor filialei SIER si este compus din presedinte, vicepresedinte, secretar / director executiv de filiala si 2 membri.
Biroul filialei SIER are atributii si competente similare cu atributiile si competentele Consiliului Director al SIER, enumerate la art.12 din Statutul SIER.
Adunarea membrilor Filialei SIER va alege un cenzor. În cazul Filialelor SIER cu peste 100 de membrii se va alege o comisie de cenzori constituita din 3 membri.
Cenzorul/comisia de cenzori a filialei SIER are atributii similare cu atributiile comisiei de cenzori a SIER, enumerate la art.15 din Statutul SIER.
Filialele SIER isi pot adopta un regulament propriu de functionare, elaborat cu respectarea statutului SIER.IV.- PATRIMONIUL SIER, VENITURI SI CHELTUIELI

Art.17.- Patrimoniul SIER este constituit din totalitatea bunurilor in proprietate, din drepturile si obligatiile corelative.

Art.18.-Filialele SIER au patrimoniu propriu, distinct de patrimoniul Societatii. Patrimoniul si veniturile filialelor SIER sunt administrate de Biroul filialelor respective, respectandu-se statutul SIER, hotararile Adunarii membrilor filialei SIER si prevederile legislatiei in vigoare.

Art.19.- Veniturile SIER provin din:
 1. taxele de inscriere a membrilor;
 2. cotizatiile membrilor;
 3. din activitatea desfasurata, prin membrii sai, pe baza de conventie sau contract, in conformitate cu prezentul statut;
 4. abonamentele si vanzarea publicatiilor Societatii;
 5. subventii, sponsorizari, contributii si donatii de la persoane fizice sau juridice;
 6. alte venituri.

O cota parte din veniturile realizate de Filialele SIER va fi alocata si transferata catre SIER. Cota parte ce va fi alocata si transferata catre SIER va fi stabilita de Consiliul Director al SIER in limita maxima aprobata de Adunarea Generala si va fi comunicata Filialelor SIER de catre Secretariatul General al SIER.

Art.20.- Taxele de inscriere si cuantumul cotizatiilor anuale pentru membrii individuali si membrii colectivi ai SIER se stabilesc de Adunarea Generala a SIER la propunerea Consiliului Director al SIER.

Art.21.- Conventiile si contractele pentru activitatile desfasurate la nivel de SIER de membrii Societatii, in conformitate cu prezentul statut, se incheie de catre Secretarul General / Director Executiv al SIER, veniturile Societatii din aceste activitati rezultand ca o cota parte ce va fi stabilita de Consiliul Director al SIER.
Conventiile si contractele pentru activitatile desfasurate la nivel de filiala de membrii filialelor SIER, in conformitate cu prezentul statut, se incheie de catre Presedintele Filialei sau Secretarul / Director Executiv al filialei SIER, veniturile filialei SIER din aceste activitati rezultand ca o cota parte ce va fi stabilita de Biroul Filialei SIER.

Art.22.- În baza bugetului aprobat, SIER efectueaza cheltuieli pentru:
 1. organizarea actiunilor prevazute in planul de activitate;
 2. editarea publicatiilor sale;
 3. procurarea de carti, reviste si alte materiale documentare;
 4. asigurarea serviciilor oferite gratuit membrilor SIER;
 5. sprijinirea functionarii comisiilor de specialitate si grupelor de lucru de pe langa Comitetul Director al SIER, precum si pentru sustinerea activitatilor culturale, recreativ-sportive si turistice ale membrilor SIER;
 6. propagarea cunostintelor tehnico-stintifice si a punctelor de vedere ale Societatii;
 7. acordarea de premii si alte stimulente pentru realizari ingineresti deosebite si pentru stimularea creativitatii tehnice;
 8. asigurarea relatiilor cu celelalte institutii similare din strainatate si pentru cotizatiile ce trebuiesc platite in cazul afilierii la organizatii internationale;
 9. extinderea bazei materiale a Societatii;
 10. intretinerea sediului Societatii si alte cheltuieli administrative si gospodaresti;
 11. salarizarea personalului Societatii si premierea celor care s-au remarcat prin rezultate foarte bune ale muncii lor.

Soldul bugetar la sfarsitul anului calendaristic se reporteaza la anul urmator, iar eventualele excedente obtinute vor fi utilizate potrivit statutului.V. PREVEDERI FINALE

Art.23.- Societatea are stampila, insigna si insemne proprii.

Art.24.- Membrii Societatii isi atesta calitatea prin legitimatii.

Art.25.- Dizolvarea si lichidarea SIER, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare se poate hotara, in conditiile legii, numai de catre Adunarea Generala.

Art.26.- Prezentul Statut a fost aprobat in Adunarea de constituire a SIER din data de 5 martie 1990, modificat si completat prin Hotararea Adunarii Generale din 09 noiembrie 2004 pentru a fi pus in corelatie cu prevederile Ordonantei Guvernului cu privire la asociatii si fundatii nr.26/2000.